Encyclopedia  |   World Factbook  |   World Flags  |   Reference Tables  |   List of Lists     
   Academic Disciplines  |   Historical Timeline  |   Themed Timelines  |   Biographies  |   How-Tos     
Sponsor by The Tattoo Collection
List of Members of the Rhineland-Palatinate Landtag
Main Page | See live article | Alphabetical index

List of Members of the Rhineland-Palatinate Landtag

Dr. Walter Altherr, CDU

Peter Anheuser, CDU

Christian Johannes Baldauf, CDU

Hans-Artur Bauckhage, FDP

Christine Baumann, SPD

Kurt Beck, SPD

Michael Billen, CDU

Franz Josef Bischel, CDU

Christoph Böhr, CDU

Hans-Josef Bracht, CDU

Dr. Bernhard Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ulla Brede-Hoffmann, SPD

Brinkmann, Ernst-Günter SPD

Burgard, Dieter SPD

Creutzmann, Jürgen FDP

Dröscher, Peter Wilhelm SPD

Ebli, Friederike SPD

Elsner, Petra SPD

Enders, Dr. Peter CDU

Ernst, Guido Karl CDU

Fink, Monika SPD

Franzmann, Rudolf SPD

Frisch, Lutz CDU

Fuhr, Alexander SPD

Gebhart, Dr. Thomas CDU

Geis, Manfred SPD

Geisen, Dr. Edmund FDP

Gölter, Dr. Georg CDU

Christoph Grimm, SPD

Marianne Grosse, SPD

Friedel Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Helga Hammer, CDU

Klaus Hammer, SPD

Hartloff, Jochen SPD

Heinrich, Heribert SPD

Hohn, Reinhold FDP

Hörter, Michael CDU

Huth-Haage, Simone CDU

Itzek, Gerd SPD

Jullien, Herbert CDU

Keller, Josef CDU

Elke Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kipp, Anne SPD

Klamm, Hannelore SPD

Klöckner, Dieter SPD

Kohnle-Gros, Marlies CDU

Werner Kuhn, FDP

Lammert, Matthias CDU

Lelle, Erhard CDU

Leppla, Ruth SPD

Lewentz, Roger SPD

Licht, Alexander CDU

Mangold-Wegner, Sigrid SPD

Reiner Marz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Joachim Mertes, SPD

Herbert Mertin, FDP

Elfriede Meurer, CDU

Gernot Mittler, SPD

Norbert Mittrücker, CDU

Margit Mohr, SPD

Nicole Morsblech, FDP

Manfred Nink, SPD

Hans Jürgen Noss, SPD

Renate Pepper, SPD

Pörksen, Carsten SPD

Presl, Fritz SPD

Puchtler, Frank, SPD

Raab, Heike, SPD

Ramsauer, Günther, SPD

Reich, Beate, SPD

Remy, Sigurd, SPD

Rösch, Günter, SPD

Rosenbauer, Dr. Josef, CDU

Rüddel, Erwin, CDU

Schäfer, Dorothea CDU

Schiffmann, Dr. Dieter SPD

Schleicher-Rothmund, Barbara SPD

Schmidt, Dr. Gerhard SPD

Schmidt, Ulla CDU

Schmitt, Astrid SPD

Schmitt, Dieter CDU

Schmitz, Dr. Peter FDP

Schnabel, Heinz-Hermann CDU

Schneider, Christine CDU

Schneider-Forst, Angela Maria CDU

Schneiders, Herbert CDU

Schreiner, Gerd CDU

Schwarz, Franz SPD

Schweitzer, Harald SPD

Seiler, Ulrich SPD

Siegrist, Hildrun SPD

Spurzem, Anne SPD

Stretz, Norbert SPD

Thelen, Hedi CDU

Ise Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Adolf Weiland, CDU

Mathilde Weinandy, CDU

Thomas Weiner, CDU

Nils Wiechmann, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Walter Wirz, CDU

F. Walter Zuber, SPD

http://www.landtag.rlp.de/Landtag/index.asp

This article is a stub. You can help Wikipedia by [ expanding it].