Encyclopedia  |   World Factbook  |   World Flags  |   Reference Tables  |   List of Lists     
   Academic Disciplines  |   Historical Timeline  |   Themed Timelines  |   Biographies  |   How-Tos     
Sponsor by The Tattoo Collection
List of liturgical Hebrew cognates
Main Page | See live article | Alphabetical index

List of liturgical Hebrew cognates

This is a list of liturgical Hebrew cognates, an attempt to list many Hebrew names and common words in a variety of dialects in order to contrast their differences.

KJV English עברית Tiberian Sanaani Sephardi Ashkenazi Standard Israeli
Abraham אברהם ʾAḇrāhām Abrāhām Avrhm Avṛohom Avraham Avṛaham
Edom אדום ʾĔḏm Eḏōm Eḏom Edowm Edom Edom
Adam אדם ʾĀḏām Āḏām ḏm Odom Adam Adam
Aaron אהרן ʾAharōn Aharōn Aharon Ahṛown Aharon Ahṛon
Job איוב ʾIyyḇ Iyyōb Iyyov Iyyowv Iyyov Iov
Ethan איתן ʾṯān Ēṯān Etn Eyson Etan Eitan
God אלהים ʾĔlōhm Elōhīm Elohim Elowhim Elohim Elohim
Elijah אליהו ʾĔliyyāh Eliyyāhu Eliyyǻhu Eliyyhu Eliyyhu Elihu
Eliezer אליעזר ʾĔlʿzer, ʾĔlʿāzer Elīʿzer, ʾElīʿāzer Eliʿzer, Eliʿǻzer Eliŋzeṛ, Eliŋzeṛ Eliʿzer, Eliʿzer Eliʾzeṛ, Eliʾzeṛ
Eleazar אלעזר ʾElʿāzār Elʿāzār Elʿzr Elŋozoṛ Elʿazar Elʾazaṛ
Ephraim אפרים ʾEp̄ryim, ʾEp̄rāyim Efryim, Efrāyim Efryim, Efrǻyim Efṛyim, Efṛyim Efryim Efṛyim
Asenath אסנת ʾĀsənaṯ Āsanaṯ Ǻsənat snas sənat snat
Asher אשר ʾĀšēr Āšēr šer Ošeyṛ Ašer Ašeṛ
Beersheba באר־שבע Bəʾēr šḇaʿ, Bəʾēr šāḇaʿ Baʾēr šbaʿ, Baʾēr šābaʿ Bəʾer švaʿ, Bəʾer šǻvaʿ Beyṛ švaŋ, Beyṛ švaŋ Bəʾer švaʿ, Bəʾer švaʿ Bʾeṛ šva, Bʾeṛ šva
Bethlehem בית־לחם Bṯ lḥem, Bṯ lāḥem Bēṯ lḥem, Bēṯ lāḥem Bet lḥem, Bet lǻḥem Beys lḫem, Beys lḫem Bet lḥem, Bet lḥem Beit lḫem, Beit lḫem
Benjamin בנימין Binyāmn Binyāmīn Binymin Binyomin Binyamin Binyamin
Gad גד Gāḏ Jāḏ Gḏ God Gad Gad
Goliath גלית Golyāṯ Jolyāṯ Golyt Golyos Golyat Golyat
David דוד Dāwiḏ Dāwiḏ Dǻviḏ Dvid Dvid Dvid
Delilah דלילה Dəllāh Dalīlāh Dəlilh Dliloh Dəlila Dlila
Damascus דמשק Dammśeq, Dammāśeq Dammseg, Dammāseg Dammsek, Dammǻsek Dammsek, Dammsek Dammseq, Dammseq Damsek, Damsek
Dan דן Dān Dān Dn Don Dan Dan
Abel הבל Hḇel, Hāḇel Hbel, Hābel Hvel, Hǻvel Hvel, Hvel Hvel, Hvel Hvel, Hvel
Hagar הגר Hāḡār Hāġār Hgr Hogoṛ Hagar Hagaṛ
Zebulun זבולן Zəḇlun Zabūlun Zəvlun Zvlun Zəvlun Zvlun
Hebron חברון Ḥeḇrn Ḥebrōn Ḥevron Ḫevṛown Ḥevron Ḫevṛon
Eve חוה Ḥawwāh Ḥawwāh Ḥavvh Ḫavvoh Ḥavva Ḫava
Ham חם Ḥām Ḥām Ḥm Ḫom Ḥam Ḫam
Enoch חנוך Ḥănḵ Ḥanōḫ Ḥanoḫ Ḫnowḫ Ḥanoḫ Ḫnoḫ
Heth חת Ḥēṯ Ḥēṯ Ḥet Ḫeys Ḥet Ḫet
Tiberias טבריה Ṭəḇeryāh Ṭaberyāh Təveryh Tveṛyoh Təverya Tveṛya
Jebus יבוס Yəḇs Yabūs Yəvus Yvus Yəvus Yvus
Judah יהודה Yəhḏāh Yahūḏāh Yəhuḏh Yhudoh Yəhuda Yhuda
Joshua יהושע Yəhšaʿ Yahōšūaʿ Yəhošaʿ Yhowšaŋ Yəhošaʿ Yhoša
Joseph יוסף Ysēp̄ Yōsēf Yosef Yowseyf Yosef Yosef
Jacob יעקב Yaʿaqōḇ Yaʿagōb Yaʿakov Yaŋkowv Yaʿaqov Yaʾkov
Japheth יפת Yp̄eṯ, Yāp̄eṯ Yfeṯ, Yāfeṯ Yfet, Yǻfet Yfes, Yfes Yfet, Yfet Yfet, Yfet
Isaac יצחק Yiṣḥāq Yiṣḥāg Yiẓḥk Yiẓḫok Yiẓḥaq Yiẓḫak
Jerusalem ירושלם Yəršālyim, Yəršālāyim Yarūšālyim, Yarūšālāyim Yərušlyim, Yərušlǻyim Yṛušolyim, Yṛušolyim Yərušalyim Yṛušalyim
Jericho יריחו Yərḫ, Yərḥ Yarīḥō Yəriḥo Yṛiḫow Yəriḥo Yṛiḫo
Jeremiah ירמיהו Yirməyāh Yirmayāhū Yirməyǻhu Yiṛmyhu Yirmiyhu Yiṛmyhu
Ishmael ישמעאל Yišmāʿl Yišmāʿēl Yišmʿel Yišmoŋeyl Yišmaʿel Yišmaʾel
Isaiah ישעיהו Yəšaʿyāh Yašaʿyāhū Yəšaʿyǻhu Yšaŋyhu Yəšaʿyhu Yšaʾyhu
Israel ישראל Yiśrāʾēl Yisrāʾēl Yisrʾel Yisṛoeyl Yisraʾel Yisṛaʾel
Issachar יששכר Yiśśḵār Yissāḫār Yissḫr Yissoḫoṛ Yissaḫar Yisaḫaṛ
Caleb כלב Kālēḇ Kālēb Klev Koleyv Kalev Kalev
Canaan כנען Kənʿan, Kənāʿan Kanʿan, Kanāʿan Kənʿan, Kənǻʿan Knŋan, Knŋan Kənʿan Knʾan
Leah לאה Lēʾāh Lēʾāh Leʾh Leyoh Leʾa Leʾa
Laban לבן Lāḇān Lābān Lvn Lovon Lavan Lavan
Lebanon לבנון Ləḇānn Labānōn Ləvnon Lvonown Ləvanon Lvanon
Lot לוט Lṭ Lōṭ Lot Lowt Lot Lot
Levi לוי Lēw Lēwī Levi Leyvi Levi Levi
Lamech למך Lmeḵ, Lāmeḵ Lmeḫ, Lāmeḫ Lmeḫ, Lǻmeḫ Lmeḫ, Lmeḫ Lmeḫ, Lmeḫ Lmeḫ, Lmeḫ
Midian מדין Miḏyān Miḏyān Miḏyn Midyon Midyan Midyan
Moab מואב Mʾāḇ Mōʾāb Moʾv Mowov Moʾav Moʾav
Manasseh מנשה Mənaššeh Manaššeh Mənaššeh Mnaššey Mənašše Mnaše
Egypt מצרים Miṣryim, Miṣrāyim Miṣryim, Miṣrāyim Miẓryim, Miẓrǻyim Miẓṛyim, Miẓṛyim Miẓryim Miẓṛyim
Moses משה Mōšeh Mōšeh Mšeh Mwšey Mše Mše
Noah נח aNōaḥ Naḥ Nwaḫ Naḥ Naḫ
Naomi נעמי Noʿom Noʿomī Noʿomi Noŋmi Noʿomi Noʾmi
Naphtali נפתלי Nap̄tāl Naftāli Naftli Naftoli Naftali Naftali
Sodom סדום Səḏm Saḏōm Səḏom Sdowm Sədom Sdom
Gaza עזה Ġazzāh, ʿAzzāh ʿAzzāh ʿAzzh Ŋazzoh ʿAzza Aza
Ammon עמון ʿAmmn ʿAmmōn ʿAmmon Ŋammown ʿAmmon Amon
Gomorrah עמורה Ġəmrāh, ʿĂmrāh ʿAmōrāh ʿAmorh Ŋamowṛoh ʿAmora Amoṛa
Esau עשו ʿĒśāw ʿĒsāw ʿEsv Ŋeysov ʿEsav Esav
Phinehas פינחס Pnəḥas, Pnəḥās Fīnaḥas, Fīnaḥās Pinəḥas, Pinəḥs Pinḫas, Pinḫos Pinəḥas Pinḫas
Philistia פלשת Pəlšeṯ, Pəlāšeṯ Falšeṯ, Falāšeṯ Pəlšet, Pəlǻšet Plšes, Plšes Pəlšet, Pəlšet Plšet, Plšet
Pharaoh פרעה Parʿōh Farʿōh Parʿoh Paṛŋow Parʿo Paṛʾo
Zeboim צביים Ṣəḇōym Ṣabōyīm Ẓəvoyim Ẓvoyim Ẓəvoyim Ẓvoyim
Zedekiah צדקיהו Ṣiḏqiyyāh Ṣiḏgiyyāhū Ẓiḏkiyyǻhu Ẓidkiyyhu Ẓidqiyyhu Ẓidkihu
Zophar צופר Ṣp̄ar Ṣōfar Ẓfar Ẓowfaṛ Ẓfar Ẓfaṛ
Zion ציון Ṣiyyn Ṣiyyōn Ẓiyyon Ẓiyyown Ẓiyyon Ẓion
Cain קין Qyin, Qāyin Gyin, Gāyin Kyin, Kǻyin Kyin, Kyin Qyin Kyin
Reuben ראובן Rəʾḇēn Raʾūbēn Rəʾuven Ṛuveyn Rəʾuven Ṛʾuven
Rebekah רבקה Riḇqāh Ribgāh Rivkh Ṛifkoh Rivqa Ṛivka
Ruth רות Rṯ Rūṯ Rut Ṛus Rut Ṛut
Rachel רחל Rāḫēl, Rāḥēl Rāḥēl Rḥel Ṛoḫeyl Raḥel Ṛaḫel
Saul שאול Šāʾl Šāʾūl Šʾūl Šoul Šaʾūl Šaʾul
Sebat שבט Šəḇāṭ Šabāṭ Šəvt Švot Šəvat Švat
Solomon שלמה Šəlōmōh Šalōmōh Šəlomoh Šlowmow Šəlomo Šlomo
Shem שם Šēm Šēm Šem Šeym Šem Šem
Samuel שמואל Šəmʾēl Šamūʾēl Šəmuʾel Šmueyl Šəmuʾel Šmuʾel
Simeon שמעון Šimʿn Šimʿōn Šimʿon Šimŋown Šimʿon Šimʾon
Samson שמשון Šimšn Šimšōn Šimšon Šimšown Šimšon Šimšon
Sarah שרה Śārāh Sārāh Srh Soṛoh Sara Saṛa
Seth שת Šēṯ Šēṯ Šet Šeys Šet Šet
Pentateuch תורה Trāh Tōrāh Torh Towṛoh Tora Toṛa
Hebrew Bible תנך Tānāḵ Tānāḫ Tnḫ Tonoḫ Tanaḫ Tanaḫ
Terah תרח Traḥ, Tāraḥ Traḥ, Tāraḥ Traḥ, Tǻraḥ Tṛaḫ, Tṛaḫ Traḥ, Traḥ Tṛaḫ, Tṛaḫ