Encyclopedia  |   World Factbook  |   World Flags  |   Reference Tables  |   List of Lists     
   Academic Disciplines  |   Historical Timeline  |   Themed Timelines  |   Biographies  |   How-Tos     
Sponsor by The Tattoo Collection
List of administrative divisions of Inner Mongolia
Main Page | See live article | Alphabetical index

List of administrative divisions of Inner Mongolia

Inner Mongolia, an autonomous region of the People's Republic of China, is divided into 12 prefecture-level divisions, including 9 prefecture-level cities and 3 leagues. These are further divided into 101 county-level divisions, including 21 districtss, 11 county-level cities, 17 counties, 49 banners, and 3 autonomous banners. Those are in turn divided into 1431 township-level divisions, including 527 townss, 411 townshipss, 279 sumu, 17 ethnic townships, 2 ethnic sumu, and 195 subdistricts.

This chart lists all the prefecture-level and county-level divisions of Inner Mongolia.
Prefecture level County Level
Name Simplified Chinese Hanyu Pinyin Mongolian
Hohhot City
呼和浩特市
Hūhhot Sh
Huimin District 回民区 Humn Qū  
Xincheng District 新城区 Xīnchng Qū  
Yuquan District 玉泉区 Yqun Qū  
Saihan District 赛罕区 Sihǎn Qū  
Togtoh County 托克托县 Tuōktuō Xin  
Wuchuan County 武川县 Wǔchuān Xin  
Horinger County 和林格尔县 Hlng'ěr Xin  
Qingshuihe County 清水河县 Qīngshuǐh Xin  
Tmed Left Banner 土默特左旗 Tǔmt Zuǒ Q  
Baotou City
包头市
Bāotu Sh
Kundulun District 昆都仑区 Kūndūln Qū  
Donghe District 东河区 Dōngh Qū  
Qingshan District 青山区 Qīngshān Qū  
Shiguai District 石拐区 Shguǎi Qū  
Baiyunkuang District 白云矿区 Biyn Kung Qū  
Jiuyuan District 九原区 Jiǔyun Qū  
Guyang County 固阳县 Gyng Xin  
Tmed Right Banner 土默特右旗 Tǔmt Yu Q  
Drben Muumingghan United Banner ? 达尔罕茂明安联合旗 D'ěrhǎn Momng'ān Linh Q  
Wuhai City
乌海市
Wūhǎi Sh
Haibowan District 海勃湾区 Hǎibwān Qū  
Hainan District 海南区 Hǎinn Qū  
Wuda District 乌达区 Wūd Qū  
Chifeng City
赤峰市
Chfēng Sh
Hongshan District 红山区 Hngshān Qū  
Yuanbaoshan District 元宝山区 Yunbǎoshān Qū  
Songshan District 松山区 Sōngshān Qū  
Ningcheng County 宁城县 Nngchng Xin  
Linxi County 林西县 Lnxī Xin  
Aru Khorchin Banner 阿鲁科尔沁旗 Ālǔkē'ěrqn Q  
Baarin Left Banner 巴林左旗 Bāln Zuǒ Q  
Baarin Right Banner 巴林右旗 Bāln Yu Q  
Kesigten Banner 克什克腾旗 Kshktng Q  
Ongnuud Banner 翁牛特旗 Wēngnit Q  
Kharachin Banner 喀喇沁旗 Kālāqn Q  
Aokhan Banner 敖汉旗 ohn Qi  
Tongliao City
通辽市
Tōnglio Sh
Khorchin District 科尔沁区 Kē'ěrqn Qū  
霍林郭勒市 Hulnguōl Sh  
Kailu County 开鲁县 Kāilǔ Xin  
Hure Banner 库伦旗 Kln Q  
Naiman Banner 奈曼旗 Nimn Q  
Jarud Banner 扎鲁特旗 Zālǔt Q  
Khorchin Left Middle Banner 科尔沁左翼中旗 Kē'ěrqn Zuǒy Zhōng Q  
Khorchin Left Back Banner 科尔沁左翼后旗 Kē'ěrqn Zuǒy Hu Q  
Hulunbuir City
呼伦贝尔市
Hūlnbi'ěr Sh
Hailar District 海拉尔区 Hǎilā'ěr Qū  
Manzhouli City]] 满洲里市 Mǎnzhōulǐ Sh  
Zalantun City 扎兰屯市 Zālntn Sh  
Yakeshi City 牙克石市 Yksh Sh  
Genhe City 根河市 Gēnh Sh  
City 额尔古纳市 'ěrgǔn Sh  
阿荣旗 Ārng Q  
New Barghu Right Banner 新巴尔虎右旗 Xīnbā'ěrhǔ Yu Q  
New Barghu Left Banner 新巴尔虎左旗 Xīnbā'ěrhǔ Zuǒ Q  
Old Barghu Banner? 陈巴尔虎旗 Chnbā'ěrhǔ Q  
Oroqin Autonomous Banner 鄂伦春自治旗 lnchūn Zzhq  
Evenk Autonomous Banner 鄂温克族自治旗 wēnkz Zzhq  
Morin Dawa Daur Autonomous Banner 莫利达瓦达斡尔族自治旗 Mldwǎ Dw'ěrz Zzhq  
Ordos City
鄂尔多斯市
'ěrduōsī Sh
Dongsheng District 东胜区 Dōngshng Qū  
达拉特旗 Dlāt Q  
准格尔旗 Zhǔng'ěr Q  
鄂托克前旗 tuōk Qin Q  '
鄂托克旗 tuōk Q  
杭锦旗 Hngjǐn Q  
乌审旗 Wūshěn Q  
伊金霍洛旗 Yījīnhulu Q  
Ulaan Chab City
乌兰察布市
Wūlnchb Sh
Jining District 集宁区 Jnng Qū  
Fengzhen City 丰镇市 Fēngzhn Sh  
Zhuozi County 卓资县 Zhuzī Xin  
Huade County 化德县 Hud Xin  
Shangdu County 商都县 Shāngdū Xin  
Xinghe County 兴和县 Xīngh Xin  
Liangcheng County 凉城县 Lingchng Xin  
Chahar Right Front Banner 察哈尔右翼前旗 Chhā'ěr Yuy Qin Q  
Chahar Right Middle Banner 察哈尔右翼中旗 Chhā'ěr Yuy Qin Q  
Chahar Right Back Banner 察哈尔右翼后旗 Chhā'ěr Yuy Hu Q  
四子王旗 Szǐwng Q  
Baynnur City
巴彦淖尔市
Bāynno'ěr Sh
Linhe District 临河区 Lnh Qū  
Wuyuan County 五原县 Wǔyun Xin  
Dengkou County 磴口县 Dngkǒu Xin  
Urad Front Banner 乌拉特前旗 Wūlāt Qin Q  
Urad Middle Banner 乌拉特中旗 Wūlāt Zhōng Q  
Urad Back Banner 乌拉特后旗 Wūlāt Hu Q  
杭锦后旗 Hngjǐn Hu Q  
Xing'an League
兴安盟
Xīng'ān Mng
Ulan Hot City 乌兰浩特市 Wūlnhot Sh  
Arxan City 阿尔山市 Ā'ěrshān Sh  
Tuqian County 突泉县 Tūqun Xin  
Khorchin Right Front Banner 科尔沁右翼前旗 Kē'ěrqn Yuy Qin Q  
Khorchin Right Middle Banner 科尔沁右翼中旗 Kē'ěrqn Yuy Zhōng Q  
Jalayid Banner 扎赉特旗 Zālit Q  
Xilin Gol League
锡林郭勒盟
Xīlnguōl Mng
Xilin Hot City 锡林浩特市 Xīlnhot Sh  
Erenhot City 二连浩特市 rlinhot Sh  
Duolun County 多伦县 Duōln Xin  
Abagha Banner 阿巴嘎旗 Ābāgā Q  
Snid Left Banner 苏尼特左旗 Sūnt Zuǒ Q  
Snid Right Banner 苏尼特右旗 Sūnt Yu Q  
East jmchin Banner 东乌珠穆沁旗 Dōngwūzhūmqn Q  
West jmchin Banner 西乌珠穆沁旗 Xīwūzhūmqn Q  
太仆寺旗 Tips Q  
Bordered Yellow Banner 镶黄旗 Xiānghung Q  
Plain and Bordered White Banner 正镶白旗 Zhngxiāngbi Q  
Plain Blue Banner 正蓝旗 Zhngln Q  
Alashan League
阿拉善盟
Ālāshn Mng
Alashan Left Banner 阿拉善左旗 Ālāshn Zuǒ Q  
Alashan Right Banner 阿拉善右旗 Ālāshn Yu Q  
Ejine Banner 额济纳旗 jn Q  


[ Edit {}] Lists of County-level divisions of the People's Republic of China
under Provinces: Anhui | Fujian | Gansu | Guangdong | Guizhou | Hainan | Hebei | Heilongjiang | Henan | Hubei | Hunan | Jiangsu | Jiangxi | Jilin | Liaoning | Qinghai | Shaanxi | Shandong | Shanxi | Sichuan | Yunnan | Zhejiang
under Autonomous Regions;: Guangxi | Inner Mongolia | Ningxia | Tibet | Xinjiang
under Municipalities: Beijing | Chongqing | Shanghai | Tianjin
See also: Districts of Hong Kong | Subdivisions of Macau | Political divisions of the Republic of China